Algemene voorwaarden

1. Definities
a. Camp & Co: Iris Camp, h.o.d.n. Atelier Camp & Co, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 64103994;
b. Klant: de particuliere of zakelijke contractpartij die een dienst of product afneemt bij Camp & Co;
c. Product: een sieraad of anderszins decoratief item, meestal gebaseerd op een edelmetaal, edelsteen of diamant, op maat of in serie gemaakt, geleverd en/of verkocht door Camp & Co;
d. Dienst: een aan een product gerelateerde dienst (bijvoorbeeld: ontwerpen, smeden, adviseren, taxeren, repareren, ombouwen, samenvoegen, smelten, zetten);
e. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, whatsapp, social media of de website van Camp & Co;
f. Overmacht: een niet aan Camp & Co toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet-storing, extreem weer, extreme file, brand, inbraak), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Camp & Co kan worden gevergd.

2. Het geheel van afspraken
a. Camp & Co maakt (de vindplaats van) deze algemene voorwaarden kenbaar op haar website, op prijslijsten en op haar facturen. Verder liggen er geprinte exemplaren van deze algemene voorwaarden in de winkel en worden ze gemaild bij een offerte.
b. Camp & Co verricht de dienst naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk, en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de klant.
c. Camp & Co mag naar eigen inzicht derden inschakelen. Camp & Co staat daarbij in voor de minimaal gelijkwaardige kwaliteit van deze derde(n).
d. De klant en Camp & Co komen de specifieke aspecten van een dienst of product apart schriftelijk overeen in een offerte of kernovereenkomst (zoals de prijs, BTW, het aantal correctie-rondes en de boogde leverdatum).
e. De prijs en kosten komen de klant en Camp & Co zoveel mogelijk vooraf overeen, daarnaast geeft Camp & Co aan de klant zo nauwkeurig mogelijk vooraf aan welke factoren de definitieve prijs en kosten bepalen. De klant en Camp & Co accepteren alle prijs- en kostenwijzigingen die samenhangen met wetswijzigingen en met deze (vooraf aangegeven) factoren. Wijzigen de prijs of de kosten om ándere redenen, dan hebben zowel de klant als Camp & Co het recht om de overeenkomst, zonder schadevergoeding aan de ander, te ontbinden.
f. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent Camp & Co voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat aansluit bij de wél overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst of het product.
g. De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
h. Bij tijdelijke overmacht kunnen een klant en Camp & Co de overeenkomst opzeggen of aanpassen.

3. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
a. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) van de geleverde ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, (proef)modellen, en producten berust bij Camp & Co. De klant verkrijgt na algehele betaling het gebruiksrecht van het geleverde. Verveelvoudiging, openbaarmaking of bewerking door een klant of een derde zonder toestemming van Camp & Co is dan ook niet toegestaan. Camp & Co kan in ruil voor toestemming naamsvermelding en/of een vergoeding in geld vragen.
b. De klant zorgt ervoor dat het gebruik van producten van Camp & Co plaatsvindt op een manier die overeenstemt met de aard van het product, en op een manier die de naam van Camp & Co geen afbreuk doet.

4. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
a. Camp & Co gaat uiterst vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van een klant, tenzij de informatie al openbaar is, of moet worden gemaakt. Camp & Co verkoopt persoonsgegevens van klanten niet aan derden.
b. Camp & Co mag voor reclamedoeleinden refereren aan een klant, maar alleen als daarbij geen persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.
c. Camp & Co zal verkregen persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruiken en alleen met derden
delen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast publiceert Camp & Co een privacy-statement op haar website.

5. Betaling
a. In geval van een individuele maatwerkopdracht met hoge voor-inkoop-kosten mag Camp &Co zowel van
particulieren als bedrijven vooruitbetaling vragen tot 100%.
b. Een klant betaalt het restant direct bij levering. Als betaling per factuur is overeengekomen, betaalt een kant een factuur van Camp & Co binnen 14 dagen na factuurdatum.
c. Bij latere betaling rekent Camp & Co 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt Camp & Co tevens kosten van juridische bijstand en proceskosten in rekening.
d. Zolang een klant een dienst of product niet volledig betaalt heeft, blijft de eigendom daarvan bij Camp & Co.

6. Aansprakelijkheid
a. Camp & Co is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
b. Camp & Co kan alleen aansprakelijk zijn voor schade die direct het gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van Camp & Co. Camp & Co is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, emotionele of immateriële schade en/of verminderde goodwill.
c. De aansprakelijkheid van Camp & Co is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Camp & Co. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het totaalbedrag dat Camp & Co voor de lopende opdracht van een klant heeft (of zou gaan) ontvangen.
d. Camp & Co is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is door de klant gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
e. Omdat dit van te veel factoren afhankelijk is, is Camp & Co is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van het niet behalen van een beoogde leverdatum, tenzij dit niet-halen aantoonbaar alleen aan Camp & Co is te wijten.
f. Camp & Co is niet aansprakelijk voor het niet-aankomen van goederen die een klant per post of pakket opstuurt.

7. Conformiteit, garantie, klachten en toepasselijk recht
a. Bij een product of dienst op basis van maatwerk is herroeping, omruilen of terugbetaling niet mogelijk.
b. Camp & Co levert zeer hoogwaardige diensten en producten, werkt alleen met zeer deugdelijke materialen en staat er voor in dat een product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik als dat specifiek schriftelijk is overeengekomen. Onder normaal gebruik van een product gaat Camp & Co ervan uit dat een klant voorzichtig omgaat en een product afdoet, niet gebruikt of opbergt als schade kan worden verwacht (zoals bij sporten, klussen, tuinieren, saunabezoek, verhuizen, schoonmaken).
c. Minimale afwijkingen ten opzichte van een schets, foto, folder, ontwerp of model kunnen Camp & Co niet worden tegengeworpen.
d. Camp & Co werkt met natuurlijke materialen; voor de gevolgen van de eigenschappen daarvan (zoals verkleuring, kleurafwijking, verbuiging, oxidatie) kan Camp & Co niet aansprakelijk worden gehouden.
e. Camp & Co maakt producten, zet of bevestigt edelmetalen en/of edelstenen op een zeer hoog en vakkundig niveau. Na overdracht aan de klant bepalen het gebruik en onderhoud door de klant de staat en de duurzaamheid van een product. Voor de risico’s van verlies of beschadiging na overdracht aan de klant kan Camp & Co daarom niet aansprakelijk worden gesteld.
f. Camp & Co geeft drie maanden garantie op producten en drie maanden op reparaties, dat wil zeggen dat Camp & Co gedurende die periode non-conforme gebreken op eigen kosten herstelt.
g. Garantie geldt niet als een klant een product onoordeelkundig of in strijd met instructies gebruikt of onderhoudt.
h. Garantie geldt, in verband met de onbekende kwaliteit en voorgeschiedenis, niet op materialen die niet door Camp & Co zijn ingekocht; schade hieraan (bij bijvoorbeeld reparatie, ombouwen, samenvoegen, smelten, zetten) is en blijft voor risico van de klant.
i. Een klant geeft een klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan Camp & Co die dan een redelijke termijn en voldoende toegang krijgt om de oorzaak van de klacht te onderzoeken, weg te nemen en/of te herstellen.
j. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, is artikel 2 lid b van toepassing.
k. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van een klant niet op.
l. Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.